Уведомление

След проведено общо събрание на акционерите на 20.02.2023г. на 06.03.2023г. са вписани промени в търговски регистър и приети изменение в устава на дружеството.

Промените включват:

1.Приета промяна на наименованието на дружеството от “Сити Пропъртис” АДСИЦ на “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ.

2.Приета промяна на адреса на управление на дружеството: От : Република България, гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 23; На: Република България, гр. София, бул.Цариградско шосе №101, бизнес сграда Актив, партер.

3. Приети са изменения в устава на дружеството както следва:

Чл. 1. (1) от Устава придобива следната редакция: “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ (по-долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Чл.2. от Устава придобива следната редакция: (1) Фирмата на Дружеството е “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ; (2)Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Green Industry Properties” REIT.

Чл. 3. (2) от Устава придобива следната редакция: Адресът на управление на Дружеството е: бул. Цариградско шосе №101, бизнес сграда Актив, партер.

В чл. 21, ал. 1 се добавя нова точка: 3. издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

Чл. 21, ал. 3, т. 3 придобива следната редакция: 3. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 23 от устава, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл. 23, ал. 1 придобива следната редакция: При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл. 43. (1) от Устава придобива следната редакция: В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. В чл. 43 се добавят нови алинеи 3, 4 и 5, както следва: (3) В срок до 5 /пет/години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до дистигане на общ номинален рамер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай, че Дружеството издаде варанти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взима решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. (4) Предвиденият праг до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) по ал. 1 и ал. 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти. (5) Решенията на Съвета на директорите по ал.3 се взимат с мнозинство от 2/3. В решението за издаване на емисия варанти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на варантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Чл. 44. от Устава придобива следната редакция: В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали условия на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

4. Прието е изменение в персоналния състав и възнагражденията на съвета на директорите на дружеството. В новият съвет на директорите са избрани: Eвгени Йорданов Ташев с ЕГН, Никола Стефанов Петринин с ЕГН, Владислав Валентинов Кънчев с ЕГН с мандат 5 години, а стария състав на съвета на директорите е освободен от длъжност.