Уведомление за значителни промени в инвестициите на дружеството

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР. СОФИЯ, УЛ. „БУДАПЕЩА ” № 16

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ТРИ УШИ” № 10

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

„Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, район Триадица, ул. “Луи Айер” №2, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 175264350, представлявано от Владислав Валентинов Кънчев – Изпълнителен директор

Относно: Уведомление за значителни промени в инвестициите на дружеството

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ успешно приключи сделка за придобиване на недвижим имот, а именно:

  1. Урегулиран поземлен имот, с индетификатор 68134.1005.40, находящ се в гр. София, ул. Луи Айер №2, с площ от 540/ петстотин и четиридесет/ квадратни метра, съставляващи парцел III-1036 /трети за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и шести/ от квартал 120/ сто и двдесети/ по плана на гр. София, местността „Красно село- Плавателен канал“, при съседи на омота: имот на „КАМЕКС-М“ АД, ул. „ Луи Айер“, паркинг, заедно с построените в имота сгради, а именно:
  2. Дванадесететажна сграда с индентификатор 68134.1005.40.1, със застроена площ, както следва:
    Приземен етаж-от 312,90 /триста и дванадесет цяло и деветдесет стотин/ кв.метра, състоящ се от ПРУ, абонатна станция, хидрофор с помпено; I /първи/етаж/партер/-от 237.89/ двеста тридесет и седем цяло и осемдесет и девет/ кв.метра, състоящ се от портиерна, зала за контакти и гаражи с проход; II /втори/етаж- от 291.89/ двеста деветдесет и едно цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.метра, състоящ се от 8 / осем/ стаи, сервизни помещения и други; III /трети/етаж до X /десети/ етаж включително – всеки етаж по 285.82 / двеста осемдесет и пет цяло и осемдесет и две стотини/ кв. метра, всеки състоящ си от 8 / осем/ стаи, сервизни помещения и други ; XI /единадесети/ етаж от 309.29 / триста и девет цяло и двадесет и девет стотни/ кв.метра, състоящ се от 8/осем/стаи, сервизни помещения и други; XII /дванадесети/ етаж – от 192.42 / сто деветдесет и две цяло и цетирдесет и две стотни/ кв.метра, състоящ се от 6/ шест/ стаи, сервизни помещения и други.
  3. Паркинг, находящ се пред гореспомената сграда, със застроена площ от 302.11 / триста и две цяло и единадесет стотни/ кв.метра;

Финансовите средства за придобиване на гореописания имот и сграда са от банков кредит в размер на 4 550 000/ четири милиона и петстотин и педест хиляди/ евро и самоучастие в размер на 1 000 000 / един милион евро/ евро. Пазарната оценка на сградата е 6 017 000/ шест милиона и седемнадест хиляди/ евро.

Уведомление

Решение на СД за увеличение на капитала на дружеството ,Уведомление за взети решения на заседание на 23.08.2023г.на СД чрез упражняване на правата по издадена емисия варанти и Съобщение по чл.89т,ал.1 от ЗППЦК

Уведомление

Уведомление относно вписани промени в търговски регистър и приети изменение в устав на дружеството.
Промените включват:
1.Приета промяна на наименованието на дружеството от “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ
2.Приета промяна на адреса на управление на дружеството:
От: Република България, гр.София, бул.Цариградско шосе №101, бизнес сграда Актив, партер.
На: Република България, гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.
3. Приети изменения в устава на дружеството както следва:
Чл. 1. (1) от Устава придобива следната редакция:
“Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ (по-долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Чл.2. от Устава придобива следната редакция:
(1) Фирмата на Дружеството е “Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ;
(2)Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Premium Property Invest” REIT.
Чл. 3. (2) от Устава придобива следната редакция:
Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.