Уведомления

Уведомления за значително дялово участие, предоставени от дружествата Дивелпмънт Груп АД, Фин Инвест Къмпани ООД и Си Консулт ЕООД

Уведомление

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че на 16.05.2024 г. в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 3 035 000лв. на 29 535 000 лв., разпределени в 29 535 000 броя обикновени, безналични, поименни акции,с право на глас и с номинална стойност от 1 лв.

Уведомление

Относно: приключване на подписка за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238