Покана за ОСА

Покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.02.2023 г.

Сити Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-02-2023г. от 16:00 часа в София – 1164, бул. Джеймс Баучер 23, при следния дневен ред:

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ и в съответствие с чл. 33, ал. 4 от Устава на „СИТИ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ЕИК: 175264350/“дружеството“/„Прайм Бизнес Консултинг“ АД, ЕИК 206921942, в качеството си на акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5% от капитала на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, предлага в Дневния ред на извънредното заседание на общото събрание на акционерите в дружеството, насрочено за 20.02.2023г. (резервна дата 07.03.2023г.), който е обективиран в Покана за свикване на общо събрание, обявена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20230120101845, да бъде включен следният допълнителен въпрос и предложение за решение, а именно:Точка Единствена (нова четвърта в дневния ред): Приемане на изменение в персоналния състав и възнагражденията на съвета на директорите на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в персоналния състав на съвета на директорите на дружеството като за нови членове за съвета на директорите на дружеството да бъдат избрани: Eвгени Йорданов Ташев, Никола Стефанов Петринин, Владислав Валентинов Кънчев с мандат 5 години, а стария състав на съвета на директорите да бъде освободен от длъжност.