Уведомление

Решение на СД за увеличение на капитала на дружеството ,Уведомление за взети решения на заседание на 23.08.2023г.на СД чрез упражняване на правата по издадена емисия варанти и Съобщение по чл.89т,ал.1 от ЗППЦК

Уведомление

Уведомление относно вписани промени в търговски регистър и приети изменение в устав на дружеството.
Промените включват:
1.Приета промяна на наименованието на дружеството от “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ
2.Приета промяна на адреса на управление на дружеството:
От: Република България, гр.София, бул.Цариградско шосе №101, бизнес сграда Актив, партер.
На: Република България, гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.
3. Приети изменения в устава на дружеството както следва:
Чл. 1. (1) от Устава придобива следната редакция:
“Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ (по-долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Чл.2. от Устава придобива следната редакция:
(1) Фирмата на Дружеството е “Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ;
(2)Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Premium Property Invest” REIT.
Чл. 3. (2) от Устава придобива следната редакция:
Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.

Уведомление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че успешно приключи подписката за записване на емисия в размер на до 44 200 000 броя, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лв., с ISIN код BG9200001238, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответен брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1,10 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
До приключване на подписката се упражниха 1 300 000 броя права, като се записаха 44 200 000 броя варанти. Емисионната им стойност в общ размер на 44 200,00лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД.
Подписката на варанти се извърши в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 641-Е/20.06.2023г., като при провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на варантите. Емисията варанти е заявена за допускане до търговия на БФБ София АД.