Уведомление

Решение на СД за увеличение на капитала на дружеството ,Уведомление за взети решения на заседание на 23.08.2023г.на СД чрез упражняване на правата по издадена емисия варанти и Съобщение по чл.89т,ал.1 от ЗППЦК