Уведомление

Уведомление относно вписани промени в търговски регистър и приети изменение в устав на дружеството.
Промените включват:
1.Приета промяна на наименованието на дружеството от “Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ
2.Приета промяна на адреса на управление на дружеството:
От: Република България, гр.София, бул.Цариградско шосе №101, бизнес сграда Актив, партер.
На: Република България, гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.
3. Приети изменения в устава на дружеството както следва:
Чл. 1. (1) от Устава придобива следната редакция:
“Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ (по-долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Чл.2. от Устава придобива следната редакция:
(1) Фирмата на Дружеството е “Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ;
(2)Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Premium Property Invest” REIT.
Чл. 3. (2) от Устава придобива следната редакция:
Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, ПК 1404, жк.Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.