Контакти

„Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ

Адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица,
ж.к. „Гоце Делчев“ ул. „Луи Айер“ № 2

Данни за контакт с Директора за връзки с инвеститорите:
Евелина Костова Николова
Тел: +359 896 113 006
е-mail: ewelinanikolova@gmail.com