Уведомление за публично предлагане на варанти

София, България, 23 юни 2023 г. – ,,Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, ет. партер на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица за началото на първично публично предлагане на емисия в размер на 44 200 000 (четиридесет и четири милиона и двеста хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева и с ISIN код BG9200001238, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1.10 лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си. Проспектът на емисията варанти е одобрен с Решение № 641-Е/20.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.