Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:
В „Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Владислав Валентинов Кънчев– в качеството му на член на СД на „Ритейл Мениджмънт“ АД и на вътрешно лице, както и лице изпълняващо ръководни функции в публичното дружество, уведомява за сключени сделки от името и за сметка на представляваното от него юридическо лице – „Ритейл Мениджмънт“ АД, а именно: покупка на 1 010 000 броя акции от капитала на „Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ. Датата на сделките е 15-04-2024г., а цената на една акция е 1,110лв. за 6 454 бр. и 1,120 лв. за 1 003 546 бр.
За „Премиум Пропърти Инвест” АДСИЦ: Владислав Валентинов Кънчев – Изпълнителен директор